De Raad voor Rechtsbijstand is verantwoordelijk voor een belangrijke steunpilaar in onze democratische samenleving: rechtsbijstand. De Raad zorgt ervoor dat burgers toegang hebben tot goede en betaalbare dienstverleners en ondersteuning voor juridische problemen. De Raad streeft ernaar om deze maatschappelijke functie op een betrokken, constructieve en professionele wijze te vervullen.

Op het kruispunt van beleid en uitvoering

De Raad bevindt zich op het kruispunt van beleid en uitvoering. Hij draagt daarom (pro)actief bij aan de ontwikkeling van nieuw beleid op het ministerie van Veiligheid en Justitie. De Raad werkt met ketenpartners aan vereenvoudiging van procedures en regelgeving. Ook ziet hij toe op maatschappelijk verantwoorde en doelmatige besteding van beschikbare middelen. De Raad versterkt de zelfredzaamheid van burgers met juridische problemen door een gevarieerd en transparant aanbod aan voorzieningen te leveren. Daarnaast biedt de Raad biedt maatwerk waar nodig en werkt continu aan verbetering van zijn dienstverlening door intensief samen te werken met de directe partners: advocatuur, mediators en het Juridisch Loket.

De legitimiteit van de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand vraagt van de Raad continue analyse en het vermogen zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden. Een noodzakelijke voorwaarde daarvoor is het samen aanleren van klantgerichte dienstverlening, met de daarbij horende sensitiviteit en (gespreks)vaardigheden.

www.rvr.org