Data Alliantie Strafrechtketen in startblokken

Maandag 15 juli 2019 is in de stuurgroep van het project Data Alliantie Strafrechtketen (DAS) het besluit genomen om daadwerkelijk een data alliantie in te richten. Een mooie stap in de (verdere) samenwerking binnen de strafrechtketen.

Alle data op één plek

De data alliantie wordt een samenwerkingsverband binnen de strafrechtketen. Het doel van de data alliantie is om de gegevens van de strafrechtketen op één plek te verzamelen, te veredelen en onderling koppelbaar te maken. Op dit moment worden deze gegevens door de organisaties gefragmenteerd en veelal niet afgestemd geleverd aan meerdere partijen.

Deze gegevens kunnen dan eenduidig ter beschikking gesteld worden aan de ketenpartners en gebruikers van de data ten behoeve van statistieken, monitors en (wetenschappelijk) onderzoek. Het gaat dus niet om informatie die gebruikt kan worden in de opsporing of vervolging van individuele personen.

Voorstel op- en inrichting DAS

Na 1,5 jaar onderzoek en bestuurlijke afstemming ligt er nu een voorstel voor de op- en inrichting van de DAS. De stuurgroep, waaraan naast de Directie Strafrechtketen (DSK), ook het CBS, het WODC, de DJI, het CJIB, het OM, de politie en de RvdR hebben deelgenomen, heeft aangegeven zich te kunnen vinden in het voorstel. Ook is een kwartiermaker aangewezen voor de komende periode: René van Koetsveld (DSK). Hij zal na de zomer de beoogde ketenpartners benaderen over deelname aan de DAS.

Samenwerking tussen ketenpartners

De deelnemende ketenpartners gaan gegevens leveren aan de DAS, maar kunnen ook gezamenlijk analyses uitvoeren. Het CBS is de hostende partij. Per organisatie wordt uitgezocht wat er concreet nodig is om aan te sluiten en worden de juridische (waaronder gegevensbescherming) en organisatorische aspecten uitgewerkt. Het is de bedoeling dat alle deelnemende partijen eind 2019 een samenwerkings-overeenkomst sluiten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de DAS kunt u contact opnemen met René van Koetsveld (DSK), kwartiermaker DAS.

Beeld: Paul Voorham