Oost-Brabant verenigt krachten voor sneller strafproces

De partners van de strafrechtketen in Oost-Brabant zijn het unaniem eens dat de doorlooptijden in de keten moeten worden verbeterd. Dit is nodig om het strafproces te versnellen en het vertrouwen van burgers erin te versterken. De ketenpartners hebben daarom op 13 november in ’s-Hertogenbosch een intentieverklaring getekend, het Ketenpact Oost-Brabant.

Knelpunten oplossen

In het Ketenpact hebben de partners afgesproken om samen te werken en te investeren in het verkorten van de doorlooptijden. Dit zonder afbreuk te doen aan de individuele taak en positie van elke afzonderlijke ketenpartner. Gezamenlijk wordt onderzocht op welke manier bestaande (logistieke) werkwijzen kunnen worden verbeterd.

Pilots

De ketenpartners gaan nieuwe werkwijzen testen in de vorm van pilots. Daarbij zal ook buiten bestaande kaders worden gedacht.

Ketenmarinier

De partners zullen gezamenlijk een zogenaamde ketenmarinier aanstellen. De ketenmarinier heeft tot taak de strafketen te analyseren en (innovatieve) pilots op te zetten, aan te jagen en te ondersteunen.

Partijen Ketenpact

De volgende partners hebben voor het Ketenpact Oost-Brabant de handen ineen geslagen:

  • Arrondissementsparket Oost-Brabant Openbaar Ministerie
  • Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
  • Politie eenheid Oost-Brabant
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • Reclassering Nederland
  • Ressortsparket Openbaar Ministerie
  • Directie Strafrechtketen
Ketenpact foto 2